ĐỊA CHỈ CƠ QUAN, SHTT VÀ TRANG WEB CỦA EU

Bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ là một vấn đề rất được quan tâm ở các nước phát triển trong đó có Châu Âu. Khi kinh doanh tại EU các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu các thông tin về các đối tượng được bảo hộ và cơ chế bảo hộ nói chung cũng như của từng quốc gia.
Vương quốc Bỉ
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard Emile Jacqmain 154
B-1000 Bruxelles
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Boulevard Emile Jacqmain 154
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
Đan Mạch
Patent- og Varemaerkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Tel. (45-43) 50 80 00
Fax (45-43) 50 80 01
Đức
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Tel. (49-89) 21 95 0 begin_of_the_skype_highlighting              (49-89) 21 95 0      end_of_the_skype_highlighting
Fax (49-89) 21 95 22 21
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-1) 38 43 550
Fax (30-1) 38 21 717
Tây Ban Nha
Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid
Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
Cộng hoà Pháp
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
Ireland
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
IRL-Kilkenny
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
Italia
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
Luxembourg
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l'Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914
Luxembourg
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 46 04 08
Hà Lan
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
NL-2280 HV Rijswijk (2H)
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
Österreich
Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
Bồ Đào Nha
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (351-21) 8 88 11 01
Fax (351-21) 8 87 53 08
Suomi/Finland
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
Sverige
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
United Kingdom
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
GB-Gwent NP10 8QQ
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
Benelux
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR Den Haag
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
Những địa chỉ cần biết
Khi kinh doanh tại Châu Âu, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ và giám sát bởi nhiều cơ quan bởi vậy các doanh nghiệp nên có đầy đủ địa chỉ của các cơ quan này để dễ tìm hiểu và liên hệ. Các cơ quan này đều có website hoặc email riêng nên rất thuận tiện cho các doanh nghiệp.
1. Các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế
Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)
 • Địa chỉ:             P.O. Box 131, 1211 Geneva, Switzerland
 • Điện thoại:       + 41 (0) 229190211 begin_of_the_skype_highlighting              + 41 (0) 229190211      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 41 (0) 229190300
 • E-mail:              pubinfor@iec.ch
 • Internet:            www.iec.ch
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO)
 • Địa chỉ:             P.O. Box 56, CH-1211 Geneva, Switzerland
 • Điện thoại:       + 41 (0) 227490111 begin_of_the_skype_highlighting              + 41 (0) 227490111      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 41 (0) 227333430
 • E-mail:              central@iso.ch
 • Internet:            www.iso.ch
Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC)
Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
 • Địa chỉ:             Palais des Nation, P.O Box, 1211 Geneva 10, Switzerland
 • Điện thoại:       + 41 (0) 227300111 begin_of_the_skype_highlighting              + 41 (0) 227300111      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 41 (0) 227334439
 • E-mail:              general@cenelec.be
 • Internet:            www.cenelec.be
Liên minh EU
Uỷ ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN)
 • Địa chỉ:             Third Countries Unit, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium
 • Điện thoại:       + 32 (0) 2500811
 • Fax:                  + 32 (0) 2500819
 • E-mail:              infodesk@cenorm.be
 • Internet:            www.cenorm.be
Viện Tiêu chuẩn Kỹ thuật điện Châu Âu (CENELEC)
 • Địa chỉ:             35, Rue de Stassart, 1050 Brussels, Belgium.
 • Điện thoại:       + 32 (0) 25196871 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 (0) 25196871      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 32 (0) 2519619
 • E-mail:              general@cenelec.be
 • Internet:            www.cenelec.be
Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI)
 • Địa chỉ:             ETSI Secretariat, 650, Rue des Luciolis, 06921 Sophi Antipolis Cedex,         France
 • Điện thoại:       + 33 (0) 492 944200 begin_of_the_skype_highlighting              + 33 (0) 492 944200      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 33 (0) 492 944333
 • E-mail:              infocentre@etsi.fr
 • Internet:            www.etsi.fr
Tổ chức Kiểm tra và Chứng nhận Châu Âu (EOTC)
 • Địa chỉ:             Egmond House 15, Egmon Street, 1000 Brussel, Belgium.
 • Điện thoại:       + 32 (0) 2 5024141 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 (0) 2 5024141      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 32 (0) 2 5024239
 • E-mail:              helpdesk@eotc.be
Sức khoẻ và An toàn Quốc tế
Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
 • Địa chỉ:             Headquarters, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland
 • Điện thoại:       + 41 (0) 22 7912111 begin_of_the_skype_highlighting              + 41 (0) 22 7912111      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 41 (0) 22 7910746
 • E-mail:              info@who.ch
 • Internet:            www.who.int
Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO)
Thông tin về an toàn thực phẩm bao gồm HACCP
 • Địa chỉ:             Viale delle di Caracalla, 00100 Rome, Italy
 • Điện thoại:       + 39 (0) 6 57051 begin_of_the_skype_highlighting              + 39 (0) 6 57051      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 41 (0) 6 57053152
 • E-mail:            fao-hq@fao.org
 • Internet:            www.fao.org
Tổ chức Chứng nhận chất lượng quốc tế (BVQI)
Cơ quan chứng nhận HACCP cùng với các văn phòng trên toàn cầu
 • Địa chỉ: 2nd floor Tower Bridge Court, 224-226 Tower  Bridge Road, London SE12TX, United Kingdom
 • Điện thoại:       + 44 207 661 0700 begin_of_the_skype_highlighting              + 44 207 661 0700      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 44 207 403 8163
 • E-mail:              www.bvqi.com
 • Internet:            www.bvqi.com
Thông tin về các quy định về sức khoẻ và an toàn (dán nhãn CE và an toàn thực phẩm)
 • Địa chỉ: Uỷ ban Châu Âu, 200, Rue de la Loi Trèves 1209-52, 1049 Brussels, Belgium
 • Điện thoại:       + 32 (0) 2 2999017 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 (0) 2 2999017      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 32 (0) 2 2962695
 • E-mail:              europa.eu.int/eur-lex
 • Internet:            www.newapproach.org
Tổ chức người bán lẻ ở EU (EUREP)
 • Địa chỉ:             Spichernstrasse 55, D-50672 Cologne, Germany
 • Điện thoại:       + 49 221 579930 begin_of_the_skype_highlighting              + 49 221 579930      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 49 221 5799346
 • Internet:            www.ehi.org
Các quy định và tiêu chuẩn quản lý môi trường Quốc tế
Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)
 • Địa chỉ:             CITES Secretariat,15, Chemin des Anémones, CH-1219 Châtelaine-Geneva, Switzerland
 • Điện thoại:       + 41 (0) 22 9799139/40
 • Fax:                  + 41 (0) 22 7973417
 • E-mail:              cites@unep.ch
 • Internet:            www.wcmc.org.uk/CITES
Hội đồng quản lý rừng (FSC)
 • Địa chỉ:             520 Avenida Hidalgo, 68000 Oaxaca, Mexico
 • Điện thoại:       + 52 (0)951 62110/46905
 • Fax:                  + 52 (0)951 62110
 • E-mail:              fscoax@fscoax.org
 • Internet:            www.fscoax.org
Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ (IFOAM)
 • Địa chỉ:             Okozentrum Imsbach, D-66636 Tholey-Theley, Germany
 • Điện thoại:       + 49 68535190 begin_of_the_skype_highlighting              + 49 68535190      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 49 685330110
 • E-mail:              ifoam@t_online.de
 • Internet:            www.ecoweb.dk/ifoam
Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO)
 • Địa chỉ: International Orgaizations Centre, 5th floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1, Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama, 220-0012 Japan.
 • Điện thoại:       + 81 (0)45 2231110 begin_of_the_skype_highlighting              + 81 (0)45 2231110      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 81 (0)45 2231111
 • E-mail:              central@iso.ch
 • Internet:            www.iso.ch
Hội đồng quản lý hàng hải (MSC)
 • Địa      chỉ:             Bakery Place, 119 Altenburg Gardens, London SW111JQ, United Kingdom
 • Điện thoại:       + 44 (0)171 3504000 begin_of_the_skype_highlighting              + 44 (0)171 3504000      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 44 (0)171 3501231
 • E-mail:              secretariat@msc.org
 • Internet:            www.msc.org
Liên minh EU
ECO-label
Uỷ ban cộng đồng EU
 • Địa chỉ:             DG XI-A-2, Rue de la Loi 200, 1049 Brussels, Belgium
 • Điện thoại:       + 32 (0)2 2990344 begin_of_the_skype_highlighting              + 32 (0)2 2990344      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 32 (0)2 2990313
 • E-mail:              ecolabel@dg11.cec.be
Trách nhiệm xã hội và bình đẳng thương mại Quốc tế
Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA)
Thông tin về SA8000
 • Địa chỉ:             30 Ifving Place, New York NY 10003, USD
 • Điện thoại:       + 1 (0)212 3587697
 • Fax:                  + 1 (0)212 3587723
 • E-mail:              infor@cepaa.org
 • Internet:            www.cepaa.org.
2. Địa chỉ các sứ quán EU tại Việt nam.
Sứ quán Italia
Sứ quán Đức
Sứ quán Pháp
Sứ quán Thụy Điển
Sứ quán Anh
Sứ quán Đan Mạch
Sứ quán Hà Lan
Sứ quán Phần Lan
 • 31 Hai Ba Trung, Hai Ba Trung, Hanoi
 • Tel: (84-4) 8266788
 • Fax: (84-4) 8266766
 • E - mail: sanomat.han@formin.fi
3. Địa chỉ cơ quan chứng nhận chất lượng tại EU
Liên minh EU
Quĩ quản lý chất lượng Châu Âu (EFQM)
 • Địa chỉ:          Avenue des Pleiades 1200 Brussels, Belgium
 • Điện thoại:     +32 2 775 3511 begin_of_the_skype_highlighting              +32 2 775 3511      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +32 2 775 3535
 • Email:            info@efqm.org
 • Internet:         www.efqm.org
4. Địa chỉ cơ quan thống kê EU
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)
 • Địa chỉ:          2, Rue André-Pascal, 75775 Paris Celex 16, France
 • Điện thoại:     +33 (0)1  45248167
 • Fax:                +33 (0)1 45241950
 • Email:            sales@oedc.org
 • Internet:         www.oedc.org
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 • Địa chỉ:          Centre William Rappard,  Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Thuỵ Sỹ
 • Điện thoại:     +41 (0)22 7395007 begin_of_the_skype_highlighting              +41 (0)22 7395007      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +41 (0)22 7395458
 • Email:            enquiries@wto.org
 • Internet:         www.wto.org
Thông tin kinh tế vĩ mô, dân số và danh bạ thương mại
 • Địa chỉ:          Euredit S.A, rue Louis Blanc, 92984 Paris La Defense Cedex, France
 • Điện thoại:     +33 (0)41164900 begin_of_the_skype_highlighting              +33 (0)41164900      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +33 (0)41164950
 • Email:            comments@europages.com
 • Internet:         www.europages.com
Cục thống kê của liên minh EU
 • Địa chỉ:          Data Shop, 2, Rue Jean Ingling, 1466 Luxembourg, Luxembourg
 • Điện thoại:     +352 43352251 begin_of_the_skype_highlighting              +352 43352251      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +352 433522221
 • Email:            dslux@euroshop.datashop.lu
 • Internet:         www.eu.int/eurostat.html
5. Địa chỉ cơ quan thông tin thị trường EU
Cơ quan thông tin kinh tế
Các báo cáo về thị trường và quốc gia
 • Địa chỉ:          15, Regent Street, London SW1Y 4LR, United Kingdom
 • Điện thoại:     +44 (0)171 8301000 begin_of_the_skype_highlighting              +44 (0)171 8301000      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +44 (0)171 4999767
 • Internet:         www.eiu.com
Euromonitor
 • Địa chỉ:          Customer Service-Head Office, 60-61 Britton Street, London EC1M 5UX, United Kingdom
 • Điện thoại:     +44 (0)171 2511105 begin_of_the_skype_highlighting              +44 (0)171 2511105      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +44 (0)171 6083149
 • Internet:         www.eiu.com
Danh bạ các nguồn thông tin EU
 • Địa chỉ:          Euroconfidential S.A, 18, Rue de  Rixensast, B-1332 Genval, Belgium
 • Điện thoại:     +44 (0)2 6520284 begin_of_the_skype_highlighting              +44 (0)2 6520284      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +44 (0)2 6530180
Danh bạ và bách khoa toàn thư của Liên minh EU
 • Địa chỉ:          Europa Publications Ltd, 18 Belford Square, London WC1B 3JN, United Kingdom
 • Điện thoại:     +44 (0)171 5808236 begin_of_the_skype_highlighting              +44 (0)171 5808236      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                +44 (0)171 6361664
 • Email:            sales@europapublications.co.uk
 • Internet:         www.europapublications.co.uk
Hệ thống xúc tiến thông tin công nghệ (TIPS)
Nhà cung cấp thông tin thương mại và công nghệ
 • Địa chỉ:          International   Operations Centre, Via Panisperna, 203, 00184 Rome, Italy
 • Điện thoại:     +30 (0) 4826967
 • Fax:                +30 (0) 4826928
 • Email:            tipsee@tips.org
 • Internet:         www.tips.org
6. Những trang vàng tại EU
ABC về thương mại và công nghiệp
Bằng tiếng Hà Lan, Pháp và Đức; danh bạ thương mại các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, các hãng bán buôn, đại lý ở các nước thuộc khối Châu Âu
 • Địa chỉ: Koningin Wilhelminalaan
 • Điện thoại:        +31 (0)23 5319031 begin_of_the_skype_highlighting              +31 (0)23 5319031      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +31 (0)23 5327033
 • E-mail:              info@abc-d.nl
 • Internet:            www.abc-d.nl
Europages
 • Địa chỉ: Euredit S.A, 47, rue Louis Blanc, 92984 Paris La Defense Cedex, France
 • Điện thoại:        +31 (01) 41164900
 • Fax:                  +31 (01) 41164950
 • E-mail:              comment@europages.com
 • Internet:            www.europages.com
Danh bạ EU  theo ngành và sách  hướng dẫn (marketing và các kênh phương tiện truyền thông)
 • Địa chỉ: Euromonitor PLC, 60-61 Britton Street, London EC1M 5UX, United Kingdom
 • Điện thoại:        +44 (0)171 2518024 begin_of_the_skype_highlighting              +44 (0)171 2518024      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +44 (0)171 6083149
 • E-mail:              info@euromonitor.com
 • Internet:            www.euromonitor.com
Kompass
Bằng  nhiều thứ tiếng, danh bạ thương mại của nhiều nước
 • Địa chỉ: Editus Netherlands B.V Hoge Hilweg 15, 1101 CB Amsterdam, Ha Lan
 • Điện thoại:        +31 (0)20 6974041 begin_of_the_skype_highlighting              +31 (0)20 6974041      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +31 (0)20 6965603
 • E-mail:              info@kompass.nl
 • Internet:            www.kompass.nl
7. Địa chỉ cơ quan thông tin về hội chợ tại EU
International Federation for Alternative Trade (IFAT)
Thông tin về các hiệp hội thương mại bình đẳng
 • Địa chỉ:             30 Murdock Road, Bicester, Oxon 0X6 7 RF, United Kingdom.
 • Điện thoại:       + 44 (0)1869 249819 begin_of_the_skype_highlighting              + 44 (0)1869 249819      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 44 (0)1869 246381
 • E-mail:              cwills@ifat.org.uk
 • Internet:            www.ifat.org.uk
Transfair International
 • Địa chỉ:             Am Ochsenberg 16, 73614 Schorndorf, Germany
 • Điện thoại:       + 49 (0)7181 65417 begin_of_the_skype_highlighting              + 49 (0)7181 65417      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 49 (0)7181 65546
 • E-mail:              info@transfair.org
 • Internet:            www.transfair.org
Fair Trade Labelling Organisations (FLO)
 • Địa chỉ:             Poppelsdorfer Alle 17, D-53115 Bonn, Germany
 • Điện thoại:       + 49 228 949230 begin_of_the_skype_highlighting              + 49 228 949230      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  + 49 228 2421713
 • E-mail:              oordination@fairtrade.net
BIE
Phòng triển lãm quốc tế
 • Địa chỉ: 56, Avenue Victor Hugo, 75783 Paris Cedex 16, France
 • Điện thoại:        +33 (0)1 45003863 begin_of_the_skype_highlighting              +33 (0)1 45003863      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +33 (0)1 45009615
 • E-mail:              bie@wanadoo.fr
Europages
Danh bạ điện tử về hội chợ thương mại được truy cập trên mạng Internet
 • Địa chỉ: Euredit S.A, 47, rue Louis Blanc, 92984 Paris La Defense Cedex (France)
 • Điện thoại:        +33 (01) 41164900 begin_of_the_skype_highlighting              +33 (01) 41164900      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +33 (01) 41164950
 • E-mail:              comments@europages.com
 • Internet:            www.europages.com
Hiệp hội các trung tâm triển lãm lớn của EU (EMECA)
 • Địa chỉ: Parc des exposition de Paris-Nord Villepinte, P.O.Box 60004, 95970 Roissy, Charles de Gaulle Cedex, France
 • Điện thoại:        +33 (0)1 48633012/94
 • Fax:                  +33 (0)1 48633128
 • E-mail:              emeca@expoparisnord
 • Internet:            www.emeca.com
Danh bạ triển lãm thương mại quốc tế
Bằng Tiếng Anh, về các hội chợ thương mại
 • Địa chỉ: M+A Publishers for Fairs, P.O.Box 2000128, 60605 frankfurt am Main, Germany
 • Điện thoại:        +49 (0)69 75951995 begin_of_the_skype_highlighting              +49 (0)69 75951995      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +49 (0)69 75951890
 • E-mail:              mua-vertrieb@dfv.de
TourWeb S.A/N.V.
Danh bạ hội chợ thương mại truy cập trên mạng
 • Địa chỉ: P.O. Box 160, B-9300 Aalst, Belgium.
 • E-mail:              gn@expobase.com
 • Internet:            www.expobase.com
UAI
 • Địa chỉ: 40, Rue Washington, 1050 Brussels, Belgium.
 • Điện thoại:        +32 (0)2 6401808 begin_of_the_skype_highlighting              +32 (0)2 6401808      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +32 (0)2 6460525
 • E-mail:              uiaweb@uia.be
 • Internet:            www.uia.org
UFI
Liên hiệp các hội chợ quốc tế
 • Địa chỉ: 35 Bis Rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris, France
 • Điện thoại:        +33 (0)1 42679912 begin_of_the_skype_highlighting              +33 (0)1 42679912      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax:                  +33 (0)1 42271929
 • Internet:            www.ufinet.org
8. Các hiệp hội kinh doanh của EU  tại Việt nam
British Business Group in Vietnam
Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp - Chambre Commerce et d’ Industrie Francaise au Vietnam
Saigon Trade Centre
 •  710 – 37 Tôn Đức Thắng, Q1
 • Tp Hồ Chí Minh
 • Tel: 9100308
 • Fax: 9100309
 • Email: ccifv.hcm@fmail.vnn.vn
German Business Association
 • 162 Pasteur Street, District 1, Ho Chi Minh City
 • Tel: (84-4) 825 27 19
 • Fax: (84-4) 826 42 36
 • E-mail: info@gba-vietnam.org
 • 48 Trường Sơn, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
 • Tel: 0903666180
 • Fax: 8461208
 • Email: gba@hcm.fpt.vn
Italian Trade Commission
Nordic Chamber of Commerce
Swidish Trade Council
Đại diện Công Nghiệp và Thương Mại Đức tại Hà Nội – German Industry and Commerce Hanoi
 • 41 Lý TháI Tổ, Hà Nội
 • Tel: 8251420
 • Fax: 251422
 • Email: info@ahk.org.hk
Hiệp hội Doanh Nghiệp Hà Lan – Dutch Business Association
 • Saigon Tower, 9th Floor, 29 Lê Duẩn, Q1, Tp Hồ Chí Minh
 • Tel: 8236278
 • Fax: 8233601/5932
 • Email: dbavn@hcm.vnn.vn
(Theo ebicvietnam và smenet)

Posted by Tin thương mại Online on 00:17. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 nhận xét for ĐỊA CHỈ CƠ QUAN, SHTT VÀ TRANG WEB CỦA EU

Leave comment

Bộ CD hỗ trợ Marketing

TOKYO

LONDON
(GMT)
NEWYORK
(EST)

Phong cảnh thiên nhiên

Blog Tin tổng hợp . Chịu trách nhiệm . - Thiết kế Phạm Thanh Hùng Mobile: 0985. 116. 217 Email: anhhungvn@gmail.com